CONDICIÓNS DE COMPRA E PRESTACIÓN DE SERVIZO

 

As presentes condicións xerais de contratación regularán as relacións que poden xurdir entre o prestador de servizos e os usuarios que contraten a prestación dos servizos ou produtos ofertados a través do sitio web.

A aceptación do presente documento ten a mesma validez contractual que a firma presencial do mesmo. O feito de seguir  telemáticamente todos os pasos descritos no procedemento de contratación, supón a presunción de que o usuario acepta inequivocamente as presentes condicións xerais de contratación.

O prestador resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións, así como calquera outro documento exposto no sitio web.

Todo o proceso de contratación será realizado no idioma galego.

 

 

IDENTIDADE DO PRESTADOR DE SERVIZOS

A continuación infórmase dos datos identificativos dos prestadores de servizos, en virtude da obrigación de información do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico:

 

Identificación: O Canizo. Horta ecolóxica no Val Miñor (Iago Duro Novais) – En adiante, “O CANIZO”.

NIF:  44.816.864F

Domicilio social:  Rúa Carabela A Pinta nº 11. Baiona. 3630. Pontevedra. España

Correo electrónico: tenda@ocanizo.com

 

OBXECTO

 

O presente documento regula a contratación dos produtos e/ou servizos ofertados a través do sitio web do prestador, constituíndo o documento básico que regulará a relación contractual entre as partes. Por iso, se o usuario non está completamente seguro de entendelo e/ou aceptalo, rogámoslle se poña en contacto con nós en tenda@ocanizo.com.

 

RESPONSABILIDADES

 

O prestador non responderá pola interrupción no acceso, funcionamento e operatividade da páxina web, sempre que iso sexa debido a causas imprevisibles ou de forza maior, incluído a título enunciativo pero non  limitativo, acción  gubernativa, incendio, catástrofes naturais, insurrección, fallo técnico, motín, explosión, acción terrorista, folga legal, erros nas redes telemáticas ou calquera outra circunstancia que escape ou que estea fose do control do prestador.

O prestador obrígase a que os contidos, datos ou informacións respecto dos produtos ou servizos ofertados no seu sitio web, sexan fiables, veraces e exactos, facéndose responsable dos prezos e características anunciados. Con todo, non se fará responsable daquelas informacións que fosen introducidas ou mostradas por terceiros alleos ao prestador.

O prestador unicamente se centra na venda dos produtos ofertados a través do sitio web. Para máis información respecto a as garantías, revise as apartado “garantías e reclamacións”.

Este comerciante non permite ningunha transacción ilegal, ou que o poida ser considerado polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco  adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. 

 

PROCEDEMENTO DE COMPRA

 

O procedemento de contratación do servizo leva a cabo de forma completamente electrónica a través do sitio web do prestador.

Calquera persoa con acceso a Internet pode levar a cabo a contratación, co único requisito previo de informar dos datos de contacto para poder realizar o envío do pedido. Adicionalmente, tamén poderá crear unha conta de usuario única e intrasferible.

Os pasos do procedemento de compra son visibles ao longo de todo o procedemento de contratación. Con todo, a contratación divídese en 4 pasos ben diferenciados:

Cesta da compra.

Identificación do usuario (opcional).

Resumo da compra.

Confirmación.

 

O usuario unicamente debe seleccionar o produto que desexa adquirir e pulsar o botón do “Engadir“. Isto dará inicio ao procedemento de contratación que seguirá sempre os pasos anteriormente indicados.

 

Todos os produtos incluídos no “carro da compra” poderán ser eliminados sempre que o usuario así o seleccione.

 

No paso de Resumo da compra, o usuario poderá cambiar as informacións relativas aos datos persoais, tendo afectación de forma automática e inmediata en apartados como poda ser as modalidades de envío. 

 

A pesar de engadir un produto concreto o usuario pode continuar coa súa compra, quedando todos os produtos seleccionados incluídos na cesta ata que faga  clic sobre o botón “Ver cesta” ou “Finalizar Compra”, que continuará o procedemento de contratación.

 

O usuario poderá aboar o importe da compra en efectivo ou tarxeta. No obstante, este abono sempre se efectuará no momento da entrega, motivo polo cal non será preciso deixar ningún tipo de información de carácter bancaria ou transaccional na web.

 

Posteriormente á compra, o comprador recibirá un correo electrónico no que se mostrará toda a información relativa á súa compra. Este documento é a confirmación de que a compra se realizou con éxito e conta con valor  probatorio pleno ante calquera tipo de reclamación posterior. 

 

En caso de non recibir devandito correo electrónico revise a súa conta de “correo non desexado” ou ” antispam”, xa que pode ser detectado como spam, se non se atopa no devandito apartado, rogámoslle nolo comunique a tenda@ocanizo.com a efectos de verificar que o pedido foi efectuado correctamente así como solucionar calquera outra incidencia relativa ao proceso de pedido..

 

O prestador informa ao usuario de que as compras realizadas quedarán rexistradas nun ficheiro destinado a controlar as compras realizadas, o estado dos pagos e a xestión dos envíos dos produtos.

 

Como medio de control dos pedidos realizados, pode acceder á listaxe de todos os seus pedidos a través do apartado “Os meus Pedidos” onde, previa identificación, poderá ver o número de pedido, a data, o importe, así como a situación do mesmo.

Esta web está enfocada a servir a consumidores finais, e non a abastecer a intermediarios nin outras empresas. O prestador resérvase o dereito de cancelar os pedidos que superen os 100€ de compra. 

 

ENVÍO E RECOLLIDA DO PEDIDO

 

O envío dos produtos adquiridos levarase a cabo segundo a forma seleccionada polo propio usuario entre as dispoñibles no momento da compra.

O prestador informa o cliente de que existe a posibilidade de que o produto seleccionado non se atope en stock. Nestes casos o prestador contactará directamente co usuario coa finalidade de informalo e avaliar as alternativas posibles para cada caso de forma personalizada.

 

A pesar de dispoñer de produtos en stock, poida que este sexa insuficiente en caso de recibir unha gran demanda. En tal caso, serán entregados os produtos existentes segundo a orde de pedido, comunicando aos usuarios que se quedaron sen o seu pedido a incidencia, así como o prazo de entrega estimado. Dita comunicación poderá levar a cabo por teléfono ou correo electrónico.

 

Con todo, se desexa máis información respecto a as modalidades de gastos de envío, o prezo, os tempos de entrega e as características concretas de cada un deles, recomendámoslle que visite os apartado “Envíos, recollida e Devolucións”.

 

 

GARANTÍA E RECLAMACIÓNS

 

En caso de detectar algún tipo de defecto no pedido ou produtos (ausencia produtos, mal estado… etc) debe poñerse en contacto con nós a través do correo electrónico tenda@ocanizo.com para solucionar o problema da mellor forma posible..

 

 

Produtos defectuosos ou envíos erróneos:

 

No caso de que o produto sexa devolto por falta de conformidade (produtos defectuosos ou envíos erróneos), o usuario terá dereito a optar ben pola devolución da cantidade económica abonada. O usuario dispón de 24 horas desde a entrega do produto para efectuar as observacións e/ou reclamacións pertinentes, indicando sempre o número de pedido, que constará no email de notificación, así como unha fotografía e descripción do defecto do produto.

 

No caso de que non se produza esta comunicación en tempo e forma, non será posible a devolución do importe.

 

O usuario tamén será responsable de verificar no momento da entrega a existencia de productos erróneos (productos diferentes aos solicitados) ou ausencia de algún dos produtos dentro dos artigos incluidos no pedido. En caso de existir algunha destas situacións, informará de forma inmediata ao empregado para solucionar o problema. Alternativamente, tamén poderá comunicalo a través de tenda@ocanizo.com no caso de que non fose posible recoller o pedido de forma presencial.

 

No caso de recollida en local, esta verificación efectuarase in situ.

 

 

CLÁUSULA DE SALVAGARDA

 

Todas as cláusulas ou extremos do presente contrato deben ser interpretadas de forma independente e autónoma, non véndose afectadas o resto de estipulacións no caso de que unha delas fose declarada NULA por sentenza xudicial firme. As partes contratantes acordan substituír a cláusula ou cláusulas afectadas por outra ou outras que preserven os efectos perseguidos polas partes.

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

 

Para calquera aclaración sobre as presentes condicións xerais ou para realizar calquera reclamación relativa á súa compra, o USUARIO ten á súa disposición a seguinte dirección de correo electrónico tenda@ocanizo.com.

 

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Para aqueles conflitos que se puidesen xerar entre o consumidor e  O CANIZO como consecuencia dun incumprimento das condicións de contratación rexeranse polo disposto na lexislación vixente, sendo aplicables as normas do Ordenamento Xurídico Español.

 

Se algún dos presentes termos considérase nulo ou  inaplicable, tal disposición terase por non posta e non afectará á validez do resto de disposicións.

Informámoslle de que existe unha plataforma europea de resolución extraxudicial en liña de litixios relativos a obrigacións contractuais derivadas de contratos de compravenda ou de prestación de servizos celebrados en liña entre un consumidor e un comerciante residentes na Unión Europea, mediante a intervención dunha entidade de resolución alternativa.

En caso de conflito ou incumprimento contractual, Vde. pode presentar unha reclamación  online no portal habilitado para iso, accedendo á devandita plataforma desde aquí:  https:// ec. europa.eu/ consumers/ odr/ main/ index. cfm? event= main. home.show& lng=É