POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

A presente política de privacidade (a “Política”) describe a forma en que O CANIZO, como titular do portal www.ocanizo.com tratará os datos de carácter persoal que vostede proporcione, e que no seu caso solicitemos sobre vostede.

 

Esta Política de Protección de Datos de Carácter Persoal aplicarase ás compras realizadas a través deste portal, independientemente da forma de pago ou envío.

 

Infórmase a continuación dos datos identificativos e de contacto de cada un dos responsables do tratamento que operan indistintamente a través do Portal, segundo a demarcación xeográfica de que se trate:

 

DATOS PERSOAIS QUE TRATAMOS

O Canizo trata os datos persoais que vostede nos proporciona, así como outros datos xerados no contexto da súa actividade na nosa web, como as operacións que realice, sempre que dita recollida atópese permitida pola Lei.

 

Teña en conta que a información sinalada como obrigatoria é imprescindible para poder finalizar o pedido e enviarlle o pedido, segundo o método de entrega seleccionado polo que, de non facilitala, non será posible tramitar o seu pedido pola nosa banda.

 

Nós poderemos tratar as seguintes categorías de datos persoais proporcionadas por vostede ao completar o formulario necesario para a compra online.

 

  • Datos de carácter identificativo, como nome, apelidos, enderezo, teléfono, correo electrónico.
  • Datos relativos á navegación, como información solicitada a través de  cookies).
  • Finalmente, tamén poderemos solicitar os datos para partir do uso que vostede efectúe do Portal como son as transaccións realizadas, navegación pola web así como cando se poña en contacto connosco a través das modalidades de contacto dispoñibles.

 

COMO E CON QUE BASE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS

Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:

 

  • Para poder xestionar o seu pedido e proceder ao envío do mesmo, incluído responder as súas dúbidas, queixas, suxerencias ou preguntas, expostas en relación coa súa compra, a través dos distintos medios ofrecidos respecto diso) segundo o exposto nos termos previstos no apartado de Condicións de Compra.

 

  • Para responder as súas dúbidas, queixas, suxerencias ou preguntas, expostas a través dos distintos medios ofrecidos respecto diso, naqueles casos nos que vostede non realizase un pedido previamente e prestase o seu consentimento. A finalidade principal (xestionar o seu pedido) non estará supeditada a que preste o seu consentimento para este tratamento específico dos seus datos persoais;

 

  • Con finalidades de prevención de fraude ou actividades fraudulentas sobre a web www.ocanizo.com.

 

  • Finalmente,  O Canizo utiliza cookies. Para levar a cabo este uso das mesmas,  ampárase o seu interese lexítimo no correcto funcionamento e operatividade do Portal. Na medida en que o uso de  cookies por parte de O Canizo implique un tratamento de datos persoais con finalidades distintas das meramente  operacionales ou administrativas relacionadas co funcionamento do Portal,  O Canizo ampararase na base  lexitimadora do consentimento (o cal se entenderá outorgado no caso de que dea o seu consentimento para o uso de  cookies a través do  banner que se mostra ao acceder á web). Se desexa máis información achega do uso de  cookies por parte de O Canizo, consulte nosa Política de Cookies.

 

OS SEUS DEREITOS

Vostede ten dereito a que O Canizo lle confírme se se están tratando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, a solicitar o acceso aos datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados e destinatarios, entre outros aspectos) (dereito de acceso). Ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos (dereito de rectificación), así como a supresión dos mesmos cando, entre outros motivos, estes xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos (dereito de supresión). 

 

En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o interesado impugne a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos), vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, sendo estes unicamente tratados para o exercicio ou a defensa de reclamacións (dereito á limitación do tratamento). 

 

Vostede a posibilidade de exercer o seu dereito á  portabilidad dos datos, é dicir, a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que llos facilitou impídallo, nos supostos legalmente previstos para estes efectos (dereito á  portabilidad dos datos). 

 

Finalmente, naqueles casos en que o tratamento dos seus datos estea baseado no seu consentimento, terá dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á  licitud do tratamento previo á retirada.

 

Vostede poderá exercer os seus dereitos utilizando as vías que se atopen en cada momento á súa disposición segundo determínase a través de tenda@ocanizo.com..

 

Vostede ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, cando o mesmo se base no interese lexítimo de O Canizo ou dun terceiro e, en particular, cando teña por obxecto a realización de accións de marketing directo. Neste caso, poñerá fin ao devandito tratamento, salvo acreditación de motivos lexítimos para continuar co mesmo.

 

Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non recibise satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

 

DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS PERSOAIS

 

Nós poderemos compartir os seus datos persoais con terceiros nas seguintes circunstancias:

 

Ás seguintes categorías de prestadores de servizos que O Canizo require para poder xestionar os pedidos de Clientes: prestadores de servizos de autenticación e xestión de accesos, marketing (incluíndo márketing na nube), analítica Web, dixitalización e borrado da información e repartición a domicilio.

 

Para iso é imprescindible a recopilación dalgúns dos seus datos persoais.

 

CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Conservaremos os seus datos persoais durante os 24 meses posteriores á entrega do seu pedido, por se vostede solicita determinada información que poida requirir o acceso aos datos persoais tratados no contexto do seu pedido. Unha vez finalizado devandito prazo, os seus datos persoais serán debidamente cancelados, é dicir, bloqueados durante o prazo de prescrición das responsabilidades nadas do tratamento e finalmente borrados.

 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Pode poñerse en contacto con Delegado de Protección de Datos de O Canizo no enderezo legal@ocanizo.com.